Good News for Living Seas/Newyddion Da i Foroedd Byw

Male Corkwing Wrasse

Male Corkwing Wrasse

North Wales Wildlife Trust and Wildlife Trust South & West Wales have joined forces to bring you our Living Seas Wales Project. The project is due to launch in Summer 2018 as part of Wales’ Year of the Sea. The Heritage Lottery Fund (HLF) have awarded the Partnership £25,860 to develop the application for a full grant in November.

Our Living Seas Wales project will use awe-inspiring, pioneering and engaging experiences to build connections and inspire action for our seas. It will provide participants with opportunities to learn about, enjoy and contribute to the conservation of the marine environment.

We need your help in developing this project!

To help us create the project we are undertaking consultation with the communities within which we’ll work.

Click here if you have 5 minutes to answer four simple questions about what you currently think about Wales’ coastal and marine wildlife?

Click here if you would like to know more about this project or please feel free to get in touch with our Living Seas Manager,Sarah Perry s.perry@welshwildlife.org

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru wedi ymuno â'i gilydd i sefydlu prosiect Moroedd Byw Cymru. Mi fydd y prosiect yn lansio yn ystod Haf 2018 fel rhan o Flwyddyn y Môr yng Nghymru. Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri (CTL) wedi darparu £25,860 i'r Bartneriaeth i ddatblygu'r cais am y grant llawn a fydd yn cael eu cyflwyno i'r Gronfa ym mis Tachwedd.

Bydd ein prosiect Moroedd Byw Cymru yn defnyddio profiadau syfrdanol, arloesol a diddorol i adeiladu cysylltiadau gydag ac i ysbrydoli gweithred ar gyfer ein moroedd. Bydd yn rhoi cyfle i'r cyfranogwyr i ddysgu am, i fwynhau ac i gyfrannu at warchod yr amgylchedd morol.

Rydym angen eich cymorth i ddatblygu'r prosiect yma!

Er mwyn ein helpu i greu'r prosiect yma rydym yn cynnal ymgynghoriad gyda'r cymunedau y byddwn yn gweithio.
Cliciwch yma os oes gennych chi 5 munud i ateb pedwar cwestiwn syml am yr hyn yr ydych yn meddwl ar hyn o bryd am fywyd gwyllt arfordirol a morol Cymru?
Cliciwch yma os hoffech wybod mwy am y prosiect hwn mae croeso i chi gysylltu â'n Rheolwr Moroedd Byw, Sarah Perry ar s.perry@wwelshwildlife.org

/div>