Dolphin Dive 360 Wildlife Adventure

wild-welsh-adventure-dolphin-dive-adventure Adventures

Welcome to our ‘Dolphin Dive’ 360 experience!

Wildlife enthusiasts young and old are in for a real treat with this experience. Hold your breath as we take you on an underwater adventure you’ll never forget. Get up close (really close) and personal with a pod of friendly Common Dolphins off our beautiful Welsh coast.

These legendary animals have intrigued humans for centuries. They are highly intelligent mammals and loved for their agility and playful behaviour, making them a firm favourite of visitors to Wales.

Dolphin Fun Facts!

Did you know…

 • Cardigan Bay is one of only two places around the UK that you can spot Bottlenose Dolphins. Check out our Wildlife Trust Cardigan Bay Marine Wildlife Centre for latest dolphin sightings, events and activities, and why not join our marine researchers on a dolphin spotting boat trip with Dolphin Survey Boat Trips?
 • New Quay, Ceredigion is a great place to spot these amazing animals which grow up to 4m in length.
 • Bottlenose Dolphins do not go to sleep because they must continue to come to the surface to breathe. They are capable of shutting down half of their brain at a time to rest it whilst still being able to swim.
 • Bottlenose dolphins can dive to over 250 metres and hold their breath for up to 15 minutes.
 • There are 2 types of Common Dolphin, Short Beaked Common Dolphin and Long Beaked Common Dolphin.
 • Dolphins use echolocation to hunt and communicate.
 • Dolphins love to ride along side boats and ships.
 • Common Dolphins are extremely fast swimmers. It is estimated that they can swim up to 30 miles per hour!
 • Dolphins are often spotted off the Wildlife Trust’s Pembrokeshire Islands of Skomer and Skokholm.

If diving isn’t your thing then how about flying like a bird? Check out our Flight of the Kingfisher experience.
We’d love to know what you thought of our experiences, please feel free to connect with us and leave a comment on our social media pages twitter@WTSWW   facebookWildlifeTrustSouthandWestWales

Dolphin © Mike Snelle

Wild_Welsh_Adventures_Web_Banner10 Anturiaethau

Croeso i’n profiad 360 ‘Deifio gyda Dolffiniaid’!

Bydd pobl, hen ac ifanc, sy’n hoff o fyd natur yn mwynhau’r profiad hwn yn fawr. Daliwch eich anadl wrth i ni fynd â chi ar antur danddwr fythgofiadwy.

Cyfle i fod yn agos iawn at ysgol o Ddolffiniaid Cyffredin cyfeillgar ar arfordir hardd Cymru. Mae’r anifeiliaid chwedlonol hyn wedi ennyn chwilfrydedd dyn dros ganrifoedd. Maent yn famaliaid deallus iawn ac mae eu hymddygiad ystwyth a chwareus yn eu gwneud yn boblogaidd iawn, ac yn ffefrynnau gan ymwelwyr â Chymru.

Ffeithiau Hwyliog am Ddolffiniaid!

Oeddech chi’n gwybod …

 • Bae Ceredigion yw un o ddim ond dau le yn y DU ble mae posib gweld Dolffiniaid Trwyn Potel. Holwch Ganolfan Bywyd Gwyllt y Môr Bae Ceredigion yr Ymddiriedolaeth Natur am y cofnodion diweddaraf am weld dolffiniaid, a’r digwyddiadau a’r gweithgareddau. Hefyd, beth am ymuno â’n hymchwilwyr morol ar drip cwch i ganfod dolffiniaid, gyda Thripiau’r Cwch Arolygu Dolffiniaid?
 • Mae Ceinewydd, Ceredigion yn lle gwych i weld yr anifeiliaid rhyfeddol yma sy’n tyfu i hyd at 4m o hyd.
 • Nid yw Dolffiniaid Trwyn Potel yn mynd i gysgu oherwydd mae’n rhaid iddyn nhw ddal i ddod i’r wyneb i anadlu. Maent yn gallu cau hanner eu hymennydd ar y tro er mwyn ei orffwys, gan ddal i allu nofio hefyd.
 • Gall Dolffiniaid Trwyn Potel ddeifio i fwy na 250 o ddyfnder a dal eu hanadl am hyd at 15 munud.
 • Mae 2 fath o ddolffin cyffredin, dolffin cyffredin pig byr a dolffin cyffredin pig hir.
 • Mae dolffiniaid yn defnyddio eco-leoliad i hela a chyfathrebu.
 • Mae dolffiniaid yn hoffi nofio wrth ochr cychod a llongau.
 • Mae dolffiniaid cyffredin yn nofwyr eithriadol gyflym. Amcangyfrifir eu bod yn gallu nofio hyd at 30 milltir yr awr!
 • Mae dolffiniaid i’w gweld yn aml wrth Ynysoedd Sgomer a Skokholmyr Ymddiriedolaeth Natur yn Sir Benfro.

Os nad ydych chi’n hoff o ddeifio, beth am hedfan fel aderyn? Edrychwch ar ein profiad Hediad Glas y Dorlan..
Byddem wrth ein bodd yn clywed eich
barn chi am ein profiadau felly mae croeso i chi gysylltu â ni a gadael sylw ar ein tudalennau ar gyfryngau cymdeithasol twitter@WTSWW   facebookWildlifeTrustSouthandWestWales

Dolffin © Mike Snelle