Are you batty about bats?

Photo by Tom Marshall

Photo by Tom Marshall

Did you know that there are 17 species of bats known to be resident in the UK – 15 of these are in Wales. Have you ever seen bats flying about and wondered what type of bats they are?

Deall Ecosystemau is an exciting pilot project designed to get people to take an active interest in finding out more about their local environment and in particular bats.

This is a pilot project taking place in Anglesey & Gwynedd, and in Pembrokeshire, to test out a potential wider roll-out of the survey across Wales as part of the future of BCT’s Monitoring Programme. The information gathered will be used to help us better understand the distribution of bats across Wales and to help direct future conservation strategies.

The project lets members of the public borrow a bat detector pack from a loan centre and to put the detector out in a location of their choice for a few nights to automatically record the bat’s echolocation calls.  This could be a woodland, local park or even in their back gardens. Bat Conservation Trust will analyse the recordings and send a report back identifying what bats were recorded, and an indication of the level of activity.

People wanting to take part in the project will need to book a detector through an on-line booking system that will direct them to a loan centre from where they can pick up their detector pack.

Click here to book a bat detector for you to borrow for a few nights. It comes with all the necessary instructions.

For more information contact Steve Lucas


Wyddech chi fod 17 rhywogaeth o ystlumod yn bendant yn byw yn y Deyrnas Unedig – a bod 15 o’r rheiny yng Nghymru? Ydych chi erioed wedi gweld ystlumod yn hedfan o gwmpas ac wedi dyfalu pa fath o ystlumod ydyn nhw?

Prosiect peilot cyffrous yw Deall Ecosystemau, gyda’r bwriad o annog pobl i ymddiddori mewn dysgu mwy am eu hamgylchedd lleol, ac ystlumod yn arbennig. Prosiect peilot yw hwn sy’n digwydd yng Ngwynedd a Môn, a hefyd yn Sir Benfro, i brofi’r posibilrwydd o estyn yr arolwg ledled Cymru fel rhan o Raglen Fonitro’r YCY yn y dyfodol. Bydd yr wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i’n helpu i ddeall yn well ddosbarthiad ystlumod ledled Cymru, ac i helpu i gyfeirio strategaethau cadwraeth yn y dyfodol.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i aelodau o’r cyhoedd fenthyg pecyn synhwyrydd ystlumod o ganolfan fenthyca, a rhoi’r synhwyrydd mewn lleoliad o’u dewis am rai nosweithiau i recordio galwadau ecoleoli’r ystlumod yn awtomatig. Mae modd ei roi mewn coetir, mewn parc lleol, neu hyd yn oed yn yr ardd gefn. Bydd yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod yn dadansoddi’r recordiadau ac yn anfon adroddiad yn ôl yn nodi pa ystlumod gafodd eu recordio, gydag awgrym ynghylch lefel y gweithgarwch.

Bydd angen i’r rhai sydd am ymuno â’r prosiect archebu synhwyrydd trwy system archebu ar-lein a fydd yn eu cyfeirio i ganolfan fenthyca lle gallan nhw gasglu eu pecyn synhwyrydd.

Ewch draw i'r wefan ac archebu synhwyrydd ystlumod i’w fenthyg am rai nosweithiau. Cewch chi’r holl gyfarwyddiadau angenrheidiol gyda’r teclyn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steve Lucas