Membership & Supporting Us

Thanks to people like you we are able to help wildlife in so many ways. Your support is crucial so we can carry out our vital work to support wildlife in south and west Wales.

Thanks to people like you we are able to help wildlife in so many ways.
Your support is crucial so we can help wildlife in south and west Wales. Membership is vital in supporting our work.  Your contribution makes the Trust even more effective and every member strengthens the voice of the Trust.

Make a Donation

If you are unable to make a regular commitment to our work, why not make a donation to show your support and help us to protect precious wildlife habitats on your behalf?


Skokholm's wildlife

Please Donate

Wildlife Adoptions

We have several adoption schemes which help fund important conservation projects across the Trust’s reserves and also to help preserve and improve wildlife habitats.

Puffin with gaping beak

Please Adopt Me

 

Leave a Lasting Legacy

Leave Wildlife Something in Your Will

Legacies are a way of giving so that future generations can enjoy the benefits of nature.

Wildlife gives us all so much, please consider leaving something to wildlife in your will.

Any amount, large or small, will be put to excellent use.

Find Out More
child and snail photo by Emma Bradshaw

Leaving something for future generations

Volunteer with us

Volunteer with us. We have many practical ways in which volunteers can help our conservation effort. Volunteers are essential to the Trust. Whatever your interest and ability your spare time is valuable to us.
Volunteers can be any age and can be experienced or inexperienced.

Corporate Involvement

Are you involved with or do you own a business that is environmentally aware and cares about its impact on wildlife?

Join Us Today
Emperor Dragonfly

Corporate Support

Shop for wildlife

Shop on-line and the Trust receives a donation for what you buy.

All profits go to conservation work.

Shop for Wildlife

Shop for Wildlife

Join your Local Group

Would you like to learn more about the wildlife on you doorstep and meet other people with an interest in wildlife? The local Groups of the Wildlife Trust of South and West Wales have a full programme of events. These events can range from guided walks, to quizzes or academic talks from the experts, to coffee mornings.

Your support counts. Please help.

Cymraeg

Aelodaeth a’n Cefnogi Ni

Os ydych chi’n poeni am eich bywyd gwyllt lleol a’i ddyfodol, cefnogwch Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ym mha ffordd bynnag sy’n bosib i chi. Mae aelodaeth yn help mawr i ni ofalu am ein bywyd gwyllt lleol.

Cewch gefnogi ein gwaith mewn sawl ffordd. Gallwch ddod yn aelod, cyfrannu rhodd, neu adael rhodd i ni yn eich Ewyllys. Gallwch ddod yn wirfoddolwr a’n helpu ni gydag amrywiaeth eang o feysydd, neu gallwch gefnogi ein hymgyrchoedd a rhoi llais cryfach i ni. Bydd yr adran hon o’r safle’n dweud wrthych chi sut gallwch gymryd rhan.

Dod yn Aelod

Mae aelodaeth yn hanfodol i gefnogi ein gwaith. Mae eich cyfraniad yn gwneud yr Ymddiriedolaeth yn fwy effeithiol fyth ac mae pob aelod yn cryfhau llais yr Ymddiriedolaeth.

Cyfrannu Rhodd

Os nad ydych yn gallu ymrwymo’n rheolaidd i’n gwaith, beth am gyfrannu rhodd i ddangos eich cefnogaeth ac i’n helpu ni i warchod cynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr ar eich rhan?

Mabwysiadu Bywyd Gwyllt

Mae gennym sawl cynllun mabwysiadu sy’n helpu i gyllido prosiectau cadwraeth pwysig ledled gwarchodfeydd yr Ymddiriedolaeth, ac yn helpu i warchod a gwella cynefinoedd i fywyd gwyllt. Y mwyaf poblogaidd yw ein cynllun Gwarchod y Pâl.

Gwirfoddoli

Mae sawl ffordd ymarferol i wirfoddolwyr helpu gyda’n hymdrechion cadwriaethol ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i waith yr Ymddiriedolaeth. Beth bynnag yw eich diddordeb a’ch gallu, mae eich amser sbâr yn werthfawr i ni.

Gall gwirfoddolwyr fod o unrhyw oedran ac yn brofiadol neu’n amhrofiadol. Boed yn chwilio am hyfforddiant a phrofiad i ddilyn gyrfa mewn cadwraeth, eisiau cadw’n heini a chyfarfod pobl newydd yn eich amser sbâr, neu’n chwilio am her newydd ar ôl ymddeol neu wrth gael seibiant o yrfa, gallwn gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chi.

Cyswllt Corfforaethol

Ydych chi’n berchen ar fusnes sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ac yn poeni am ei effaith ar fywyd gwyllt? Ydych chi’n gysylltiedig â busnes o’r fath? Mae sawl ffordd i ni weithio gyda’r sector corfforaethol er mwyn creu partneriaethau effeithiol a fydd o fudd i dreftadaeth bywyd gwyllt.

Gadael Gwaddol

Mae gwaddol yn ffordd o gyfrannu fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael mwynhau manteision byd natur.

Siopa er budd bywyd gwyllt

Wrth i chi siopa ar-lein bydd yr Ymddiriedolaeth yn derbyn rhodd am yr hyn rydych yn ei brynu.

Ymuno â’ch Grŵp Lleol

’Fyddech chi’n hoffi dysgu mwy am y bywyd gwyllt ar garreg eich drws a chyfarfod pobl eraill sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt? Mae gan grwpiau lleol Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau. Mae’r digwyddiadau hyn yn gallu amrywio o deithiau tywys i gwisiau neu sgyrsiau academaidd gan arbenigwyr a boreau coffi.

Mae eich cefnogaeth yn cyfrif. Plîs helpwch.