Wild Adventure Competition – Now Closed

Adventures

Win a Family Adventure on Skomer Island!

Take your Wild Wales Adventure to the next level with a family stay on Skomer Island, one of the world’s best places to see Atlantic Puffins in the wild. We gave away a one night stay for a family of four in the farmhouse on Skomer Island, where one lucky family had the chance to see one of the best wildlife spectacles you can experience anywhere on earth.

They were surrounded by hundreds of thousands of nesting seabirds, including puffins, razorbills, guillemots, kittiwakes and fulmars, and by staying overnight they had the chance to experience thousands and thousands of Manx Shearwaters returning to their burrows on the island.

Hostel accommodation lounge area Skomer sunset Skomer Island Skomer sunset 2 North Haven at night Skomer at night by Drew Buckley Skomer sunset 3 Crochet blankets for our Skomer bedrooms Early morning mist Skomer Boat
<
>
Only if you stay can you see the sunsets

How to Enter

This competition closed on 31st October 2017.

Terms and Conditions

  • All entries received by the closing date will be entered into a prize draw.
  • The winner will be selected at random from all the entries received (for which we have a means of contacting the entrant).
  • The closing date for entries is midnight on the 31st October 2017.
  • The winner will be notified by 30th November 2017 and sent information on how to book their visit to Skomer Island.
  • The prize is a one night stay at the WTSWW hostel on Skomer Island for two adults and two children in either April 2018 or August-October 2018 subject to availability. You will need to bring your own food (kitchen facilities are provided) and follow the guidance for all guests to the island. Please see our visitor information page for further information about the facilities and access arrangements on the island.
  • Please note that you will have the best opportunity to see seabirds in April or early August.
  • The prize includes boat travel for two adults and two children via Dale Sailing. The booking must be made in advance with our booking team and dates will be subject to availability at the time of booking and subject to our normal cancellation policy. If you wish to book additional family members or fewer family members this may be possible subject to availability at the time of booking and will be at your own cost.
  • No pets or animals are allowed on the island.
  • Please note that there are steps at the landing point on the island and access for wheelchair users is extremely difficult. Please contact our booking team if you are unsure.
  • Departures are always weather dependent and at the discretion of the boat company.
  • Please note that parking is available near the departure point at an extra cost via West Hook Farm.
  • Please note that no cash alternative to the prize and no refund can be made for cancellations.
  • Social media entrants will be entered using their social media username and this will be the means by which they will be contacted should they win.
  • Posting on multiple social media sites will create a single entry for each site used (e.g. each username for each site forms an entry into the draw).
  • You may enter both by social media and by completing a feedback form and these will count as separate entries into the draw.
  • No responsibility can be accepted for entries lost, damaged or delayed in the post, or due to computer error in transit.
  • The winner(s) is (are) responsible for expenses and arrangements not specifically included in the prizes, including any necessary travel documents, passports and visas.
  • The promoters reserve the right to amend or alter the terms of competitions at any time and reject entries from entrants not entering into the spirit of the competition.
  • The winner(s) agree(s) to the use of their name, photograph and disclosure of county of residence and will co-operate with any other reasonable requests by the Wildlife Trust of South and West Wales and Visit Wales relating to any post-winning publicity.
  • Reasonable efforts will be made to contact the winner(s). If the winner(s) cannot be contacted, or are unable to comply with these terms and conditions, the Promoter reserves the right to offer the prize to the next eligible entrant drawn at random.
  • Confirmation of the prize will be made in writing to the winner(s) via email, social media, or letter.
  • Failure to respond and/or provide an address for delivery, or failure to meet the eligibility requirements may result in forfeiture of the prize.
  • Where applicable, the decision of the judges is final based on the criteria set out in the promotion and no correspondence will be entered into over this decision.
  • Competitions may be modified or withdrawn at any time.
  • In the event of a discrepancy between these standard terms and conditions and the details in the promotional material (or any other terms and conditions provided/referred to at the time of entry), the details of the promotional material (and any other terms and conditions provided/referred to at the time of entry) shall prevail.
  • The entrant(s) must be aged 18 or over or be entering with the permission of an adult.
  • All personal data provided by entrants to this competition will be processed and held according to the Data Protection Act and the Wildlife Trust of South and West Wales’s Data Protection Policy.
  • The promoter of this competition is the Wildlife Trust of South and West Wales.

twitter@WTSWW   facebookWildlifeTrustSouthandWestWales

Wild_Welsh_Adventures_Web_Banner12 Anturiaethau

Cyfle i Ennill Antur i’r Teulu ar Ynys Sgomer!

Ewch â’ch Antur yng Nghymru Wyllt i’r lefel nesaf gyda noson i’r teulu ar Ynys Sgomer, un o’r llefydd gorau yn y byd i weld Palod Atlantaidd yn y gwyllt. Rydym yn cynnig noson am ddim i deulu o bedwar yn y ffermdy ar Ynys Sgomer. Bydd un teulu lwcus yn ennill cyfle i weld golygfa o un o ryfeddodau natur gorau’r byd.

Byddwch wedi’ch amgylchynu gan gannoedd ar filoedd o adar môr yn nythu, gan gynnwys Palod, Llursod, Gwylogod, Gwylanod Coesddu ac Adar Drycin y Graig, a thrwy aros dros nos cewch gyfle i weld miloedd ar filoedd o Adar Drycin Manaw yn dychwelyd i’w tyllau ar yr ynys.

Hostel accommodation lounge area Skomer sunset Skomer Island Skomer sunset 2 North Haven at night Skomer at night by Drew Buckley Skomer sunset 3 Crochet blankets for our Skomer bedrooms Early morning mist Skomer Boat
<
>
Only if you stay can you see the sunsets

Sut i Gystadlu

Mae dwy ffordd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Cystadlu ar Gyfryngau Cymdeithasol

Cewch gystadlu drwy rannu llun o’ch antur yng Nghymru ar twitter (gan ddefnyddio’r hashnod #wildlifeadventures a @wtsww), drwy roi eich lluniau ar ein wal ni ar Facebook gyda’r hashnod #wildlifeadventures, neu drwy roi eich lluniau ar instagram gyda’r hashnod #wildlifeadventures a thagio @wildlifetrustsww.

Cystadlu mewn Digwyddiadau Byw

Os byddwch yn ymweld â’n stondin mewn digwyddiad byw rydyn ni’n mynd iddo, neu un o’n digwyddiadau dros dro yn ein gwarchodfeydd ac yn cymryd rhan yn un o’n profiadau bywyd gwyllt VR 360 gradd, cewch wahoddiad i gymryd rhan yn y gystadleuaeth drwy lenwi un o’n ffurflenni adborth.

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 31ain Hydref 2017.

Telerau ac Amodau

  • Bydd pob ymgais a dderbynnir ar gyfer y dyddiad cau’n cael eu rhoi mewn raffl.
  • Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap o bob ymgais a dderbynnir (os oes gennym ddull i gysylltu â’r ymgeisydd)..
  • Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw hanner nos ar 31ain Hydref 2017.
  • Bydd yr enillydd yn cael gwybod erbyn 30ain Tachwedd 2017 ac yn derbyn gwybodaeth am sut i archebu ei ymweliad ag Ynys Sgomer.
  • Y wobr yw noson yn hostel YNDGC ar Ynys Sgomer i ddau oedolyn a dau blentyn ym mis Ebrill 2018 neu Awst-Hydref 2018, yn amodol ar argaeledd. Bydd rhaid i chi ddod â’ch bwyd eich hun gyda chi (darperir cegin) a dilyn y cyfarwyddyd i westeion yr ynys. Edrychwch ar ein tudalen wybodaeth i ymwelwyr am ragor o wybodaeth am y cyfleusterau a’r trefniadau mynediad ar yr ynys.
  • Sylwer mai’r adeg gorau i weld adar môr yw ym mis Ebrill neu ddechrau Awst.
  • Mae’r wobr yn cynnwys taith cwch i ddau oedolyn a dau o blant gyda Dale Sailing. Rhaid archebu ymlaen llaw gyda’r tîm archebu a bydd y dyddiadau’n dibynnu ar argaeledd wrth archebu ac yn amodol ar ein polisi canslo arferol. Os hoffech archebu lle i aelodau ychwanegol o’r teulu neu lai o aelodau, gall hyn fod yn bosib, yn dibynnu ar argaeledd wrth archebu. Chi fydd yn gyfrifol am y gost yma.
  • Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac anifeiliaid eraill ar yr ynys.
  • Sylwer bod stepiau i’r safle glanio ar yr ynys ac mae mynediad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn eithriadol anodd. Cysylltwch â’r tîm archebu os ydych chi’n ansicr.
  • Mae’r teithiau’n dibynnu ar y tywydd bob amser ac maent yn unol â disgresiwn y cwmni cychod.
  • Sylwer bod lle parcio wrth y man gadael ar gost ychwanegol drwy gyfrwng fferm West Hook.
  • Sylwer na ellir derbyn arian yn lle’r wobr ac ni ellir gwneud unrhyw ad-daliad am ganslo.
  • Bydd y rhai sy’n cystadlu ar gyfryngau cymdeithasol yn cymryd rhan gan ddefnyddio’u henwau fel defnyddwyr ar gyfryngau cymdeithasol a dyma sut cysylltir â nhw os byddant yn ennill.
  • O gystadlu ar sawl safle cyfryngau cymdeithasol, bydd ymgais unigol ar gyfer pob safle’n cael ei defnyddio (e.e. mae pob enw defnyddiwr ar gyfer pob safle’n ffurfio ymgais yn y gystadleuaeth).
  • Cewch gystadlu ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy lenwi ffurflen adborth a bydd y rhain yn cyfrif fel dwy ymgais ar wahân.
  • Ni ellir derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ymgais a gollir, a ddifrodir neu a fydd yn hwyr yn cyrraedd yn y post, neu oherwydd camgymeriad cyfrifiadurol wrth symud.
  • Mae’r enillydd (enillwyr) yn gyfrifol am dreuliau a threfniadau nad ydynt wedi’u cynnwys yn benodol yn y wobr, gan gynnwys unrhyw ddogfennau teithio angenrheidiol, pasbortau a fisas.
  • Mae’r hyrwyddwyr yn cadw’r hawl i ddiwygio neu addasu telerau’r cystadlaethau ar unrhyw adeg a gwrthod unrhyw ymgais gan gystadleuwyr nad ydynt yn mynd i ysbryd y gystadleuaeth.
  • Mae’r enillydd (enillwyr) yn cytuno i ddefnyddio eu henw, eu ffotograff a datgelu eu gwlad enedigol a byddant yn cydweithredu ag unrhyw geisiadau rhesymol eraill gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru a Chroeso Cymru mewn perthynas ag unrhyw gyhoeddusrwydd am ennill.
  • Gwneir ymdrechion rhesymol i gysylltu â’r enillydd (enillwyr). Os na ellir cysylltu â’r enillydd (enillwyr), neu os nad ydynt yn gallu cydymffurfio â’r telerau a’r amodau hyn, ceidw’r Hyrwyddwr yr hawl i gynnig y wobr i’r cystadleuydd cymwys nesaf a ddewisir ar hap.
  • Cadarnheir y wobr yn ysgrifenedig ar e-bost, ar gyfryngau cymdeithasol neu mewn llythyr at yr enillydd (enillwyr).
  • Gall methu ymateb a/neu ddarparu cyfeiriad dosbarthu, neu fethu bodloni’r gofynion cymhwysedd, arwain at ildio’r wobr.
  • Os yw hynny’n berthnasol, mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol, yn seiliedig ar y meini prawf yn y deunydd hyrwyddo ac ni fydd unrhyw ohebu ynghylch y penderfyniad hwn.
  • Gellir addasu neu dynnu cystadlaethau’n ôl ar unrhyw adeg.
  • Os bydd unrhyw anghysondeb rhwng y telerau a’r amodau safonol hyn a’r manylion yn y deunydd hyrwyddo (neu unrhyw delerau ac amodau eraill a ddarperir/y cyfeirir atynt wrth gystadlu), y manylion yn y deunydd hyrwyddo (ac unrhyw delerau ac amodau a ddarperir/y cyfeirir atynt wrth gystadlu) sy’n rheoli.
  • Rhaid i’r cystadleuwyr i gyd fod yn 18 oed neu’n hŷn neu’n cystadlu gyda chaniatâd oedolyn.
  • All personal data provided by entrants to this competition will be processed and held according to the Data Protection Act and the Wildlife Trust of South and West Wales’s Data Protection Policy.
  • Hyrwyddwr y gystadleuaeth yw Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.

twitter@WTSWW   facebookWildlifeTrustSouthandWestWales