Membership & Supporting Us


Cymraeg?

If you care about your local wildlife and its future then please support The Wildlife Trust of South and West Wales in whatever way you can, membership significantly helps us take care of our local wildlife.

You can support our work in many ways. You can become a member, give a donation or leave us a legacy in your Will. You can become a volunteer and help us in a wide range of areas, or you can support our campaigns and give us a stronger voice. This section of the site will tell you how you can get involved.

Brown Hare Photo by Damian Waters of Drumimages

Brown Hare Photo by Damian Waters of Drumimages

Become a Member

Membership is vital in supporting our work. Your contribution makes the Trust even more effective and every member strengthens the voice of the Trust.

Make a Donation

If you are unable to make a regular commitment to our work, why not make a donation to show your support and help us to protect precious wildlife habitats on your behalf?

Wildlife Adoptions

We have several adoption schemes which help fund important conservation projects across the Trust’s reserves and also to help preserve and improve wildlife habitats. The most popular is our Protect-a-Puffin scheme.

Volunteering

We have many practical ways in which volunteers can help our conservation effort. Volunteers are essential to the Trust. Whatever your interest and ability your spare time is valuable to us.

Volunteers can be any age and can be experienced or inexperienced. Whether you are looking for training and experience to pursue a career in conservation, looking to keep fit and meet new people in your spare time, or looking for a new challenge following retirement or during a career break, we can offer you a range of opportunities!

Corporate Involvement

Are you involved with or do you own a business that is environmentally aware and cares about its impact on wildlife? There are a number of ways we can work with the corporate sector to create effective partnerships benefiting our wildlife heritage.

Leave a Legacy

Legacies are a way of giving so that future generations can enjoy the benefits of nature.

Shop for wildlife

Shop on-line and the Trust receives a donation for what you buy.

Join your Local Group

Would you like to learn more about the wildlife on you doorstep and meet other people with an interest in wildlife? The local Groups of the Wildlife Trust of South and West Wales have a full programme of events. These events can range from guided walks, to quizzes or academic talks from the experts, to coffee mornings.

Your support counts. Please help.

Cymraeg

Aelodaeth a’n Cefnogi Ni

Os ydych chi’n poeni am eich bywyd gwyllt lleol a’i ddyfodol, cefnogwch Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ym mha ffordd bynnag sy’n bosib i chi. Mae aelodaeth yn help mawr i ni ofalu am ein bywyd gwyllt lleol.

Cewch gefnogi ein gwaith mewn sawl ffordd. Gallwch ddod yn aelod, cyfrannu rhodd, neu adael rhodd i ni yn eich Ewyllys. Gallwch ddod yn wirfoddolwr a’n helpu ni gydag amrywiaeth eang o feysydd, neu gallwch gefnogi ein hymgyrchoedd a rhoi llais cryfach i ni. Bydd yr adran hon o’r safle’n dweud wrthych chi sut gallwch gymryd rhan.

Dod yn Aelod

Mae aelodaeth yn hanfodol i gefnogi ein gwaith. Mae eich cyfraniad yn gwneud yr Ymddiriedolaeth yn fwy effeithiol fyth ac mae pob aelod yn cryfhau llais yr Ymddiriedolaeth.

Cyfrannu Rhodd

Os nad ydych yn gallu ymrwymo’n rheolaidd i’n gwaith, beth am gyfrannu rhodd i ddangos eich cefnogaeth ac i’n helpu ni i warchod cynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr ar eich rhan?

Mabwysiadu Bywyd Gwyllt

Mae gennym sawl cynllun mabwysiadu sy’n helpu i gyllido prosiectau cadwraeth pwysig ledled gwarchodfeydd yr Ymddiriedolaeth, ac yn helpu i warchod a gwella cynefinoedd i fywyd gwyllt. Y mwyaf poblogaidd yw ein cynllun Gwarchod y Pâl.

Gwirfoddoli

Mae sawl ffordd ymarferol i wirfoddolwyr helpu gyda’n hymdrechion cadwriaethol ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i waith yr Ymddiriedolaeth. Beth bynnag yw eich diddordeb a’ch gallu, mae eich amser sbâr yn werthfawr i ni.

Gall gwirfoddolwyr fod o unrhyw oedran ac yn brofiadol neu’n amhrofiadol. Boed yn chwilio am hyfforddiant a phrofiad i ddilyn gyrfa mewn cadwraeth, eisiau cadw’n heini a chyfarfod pobl newydd yn eich amser sbâr, neu’n chwilio am her newydd ar ôl ymddeol neu wrth gael seibiant o yrfa, gallwn gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chi.

Cyswllt Corfforaethol

Ydych chi’n berchen ar fusnes sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ac yn poeni am ei effaith ar fywyd gwyllt? Ydych chi’n gysylltiedig â busnes o’r fath? Mae sawl ffordd i ni weithio gyda’r sector corfforaethol er mwyn creu partneriaethau effeithiol a fydd o fudd i dreftadaeth bywyd gwyllt.

Gadael Gwaddol

Mae gwaddol yn ffordd o gyfrannu fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael mwynhau manteision byd natur.

Siopa er budd bywyd gwyllt

Wrth i chi siopa ar-lein bydd yr Ymddiriedolaeth yn derbyn rhodd am yr hyn rydych yn ei brynu.

Ymuno â’ch Grŵp Lleol

’Fyddech chi’n hoffi dysgu mwy am y bywyd gwyllt ar garreg eich drws a chyfarfod pobl eraill sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt? Mae gan grwpiau lleol Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau. Mae’r digwyddiadau hyn yn gallu amrywio o deithiau tywys i gwisiau neu sgyrsiau academaidd gan arbenigwyr a boreau coffi.

Mae eich cefnogaeth yn cyfrif. Plîs helpwch.