Môr Cymru

English

Mae Moroedd Byw Cymru’n cael ei gyflwyno i chi gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.


Taith I Lawr Yn Y De

Taith I Lawr Yn Y De

Bydd y daith hon yn mynd â chi ar hyd Llwybr yr Arfordir ac arfordir trawiadol Gorllewin Cymru, gan fwynhau’r bywyd gwyllt rhyfeddol mae’r ardal hon yn ei ddenu.
Pryd: Ebrill – Hydref
Amser: 5-7 diwrnod

Trwyn y Mwmbwls, Abertawe

Dechreuwch ar eich antur I LAWR YN Y DE ar ddechrau arfordir Penrhyn Gŵyr yn Nhrwyn y Mwmbwls, Abertawe. Bydd y daith hamddenol braf yma’n ddechrau perffaith i archwilio De Cymru. Cadwch lygad am Adar Môr, Morfilod a Sglefrod Môr wrth i chi gerdded ar hyd yr arfordir.

Mae llwybr yr arfordir yn hwylus i bob defnyddiwr ac mae dewis da o fariau coffi a llefydd i stopio i gael tamaid i’w fwyta ar hyd y daith. Beth am ymgolli yn hanes yr ardal drwy ymweld â’r hen Oleudy a adeiladwyd yn 1794, neu fynd am dro ar hyd y Pier Fictoraidd? Mae Castell Ystumllwynarth yn werth ymweld ag ef hefyd. Am wybodaeth arall i ymwelwyr, ewch i: https://www.visitswanseabay.com/

Trwyn Sant Gofan, Sir Benfro

Paciwch eich camera a’ch esgidiau cerdded wrth i ni fynd tua’r gorllewin ar hyd arfordir hardd Cymru i Drwyn Sant Gofan, Sir Benfro. Taith hamddenol o ryw 1.1 milltir yw hon. I’ch rhybuddio ymlaen llaw, mae’r golygfeydd ar hyd yr arfordir yn gwbl gyfareddol!

Mae’r clogwyni yma’n gartref i amrywiaeth o adar môr rhyfeddol. Cadwch lygad am Adar Drycin Manaw, Gwylogod, Llursod a Gwylanod Coesddu. Edrychwch yn ofalus allan i’r môr am forfilod hefyd! Beth welwch chi tybed?

Os ydych chi eisiau archwilio mwy ar yr ardal, ewch i weld Capel Sant Gofan sy’n agos at y maes parcio ac i lawr ychydig o risiau. Am ragor o wybodaeth i ymwelwyr, ewch i: http://www.visitpembrokeshire.com/

Trwyn Santes Anne a Martin’s Haven, Sir Benfro

Dechreuwch y diwrnod drwy gychwyn am Drwyn Santes Anne i archwilio Llwybr Arfordir Penfro o amgylch y penrhyn hardd. Mae’r golygfeydd arfordirol yn epig felly cofiwch eich camera! Cadwch lygad am fywyd gwyllt, gan gynnwys adar môr, Morloi, Dolffiniaid a Llamhidyddion.

Ewch ymlaen yn eich car i Martin’s Haven. Ewch i Ganolfan Ymwelwyr Lockley Lodge yr Ymddiriedolaeth Natur, ar un o’r penrhynau mwyaf De Orllewinol yng Nghymru, i gychwyn ar siwrnai fythgofiadwy. Prynwch eich tocyn ac ewch ar siwrnai mewn cwch am 15 munud i Ynys Sgomer ble cewch gyfle i weld un o’r poblogaethau mwyaf trawiadol o adar môr yn y byd, ac ambell forfil ar hyd y daith os byddwch chi’n lwcus!

Am ragor o wybodaeth i ymwelwyr, ewch i: http://www.visitpembrokeshire.com/

Penmaen Dewi, Sir Benfro

Ewch tua’r gogledd am Benmaen Dewi, Sir Benfro. Mae Tyddewi’n ardal arbennig o hardd o’r sir ac yn lle gwych i’r teulu cyfan ei archwilio a’i fwynhau. Paciwch eich sbienddrych a chadwch lygad am amrywiaeth o adar môr, Morloi a Llamhidyddion wrth i chi gerdded ar hyd yr arfordir.

Tra rydych chi yma, ewch i weld gweddillion y gymuned Oes Haearn oedd yn arfer galw’r lleoliad hwn yn gartref gyda gweddillion cytiau a chaer. Am ragor o wybodaeth i ymwelwyr, ewch i: http://www.visitpembrokeshire.com/

Pen Strwmbwl

Ewch yn eich blaen ar eich taith tua’r Gogledd ar gyfer y stop nesaf. Yn nhrwyn Gogledd Orllewinol Sir Benfro, ychydig i’r gorllewin o Abergwaun, fe welwch chi Ben Strwmbwl. Pen Strwmbwl yw un o’r llefydd gorau yng Nghymru i weld adar môr yn mudo wrth iddynt ddilyn yr arfordir i fyny ac i lawr gorllewin Prydain.

Gan fod Pen Strwmbwl yn ymestyn allan mor bell i Fôr Iwerddon, mae llawer iawn o adar yma mewn lle bach ac maent yn agos at y lan. Mae ymwelwyr â’r rhan yma o Gymru bob amser yn chwilio am Ddolffiniaid a Llamhidyddion. Am ragor o wybodaeth i ymwelwyr, ewch i: http://www.visitpembrokeshire.com/

Mwnt ac Eglwys y Grog

Trip i’r traeth sydd nesaf! Ewch ymlaen ar hyd yr A487 i Draeth Mwnt sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r traeth yma’n un o’r darnau mwyaf amrywiol o Lwybr Arfordir Cymru, ryw 4.5 milltir o dref farchnad hanesyddol Aberteifi, ac mae’n rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion. Mae Mwnt yn llecyn delfrydol i weld Dolffiniaid Trwyn Potel, Heulforgwn a Llamhidyddion. Hefyd mae Mwnt yn safle cysegredig hynafol ac roedd Eglwys y Grog ar y safle, eglwys dlos a syfrdanol o syml yn dyddio o’r 14eg ganrif, yn gwasanaethu fel llecyn heddychlon i forwyr ac yn lloches i’w chroesawu i bererinion yn y Canol Oesoedd ar eu taith at gysegrfan nawddsant Cymru yn Nhyddewi. Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.visitmidwales.co.uk/Cardigan-Mwnt-Beach/details/?dms=3&venue=1150040

Ceinewydd

Daw’r antur i ben gydag ymweliad â thywod euraid a harbwr heddychlon Ceinewydd, yng nghalon Bae Ceredigion. Bydd cyfle i godi cestyll tywod ar y traeth a chael pysgod a sglodion ar wal yr harbwr cyn ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt y Môr Bae Ceredigion i gael gwybod popeth am Ddolffiniaid Trwyn Potel enwog y bae.

Wedyn ewch ar drip cwch gyda Thripiau Cwch Arolygon y Dolffiniaid i gael gweld y creaduriaid rhyfeddol hyn yn agos yng nghwmni aelod o Dîm Morol yr Ymddiriedolaeth Natur. Bae Ceredigion yw un o’r llefydd gorau i weld Dolffiniaid Trwyn Potel yn y DU, felly mae hwn yn brofiad cwbl hanfodol! Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.welshwildlife.org/visitor-centres/cardigan-bay-marine-wildlife-centre/

Taith Tua’r Gogledd

Taith tua’r gogledd

Bydd y daith hon yn mynd â chi ar hyd Llwybr Gogledd Cymru ac arfordir trawiadol Gogledd Cymru, gan fwynhau’r bywyd gwyllt rhyfeddol mae’r ardal hon yn ei ddenu.
Pryd: Ebrill – Hydref
Amser: 5-7 diwrnod

Gwarchodfa Natur Morfa Harlech, Gwynedd.

Dechreuwch eich taith Tua’r Gogledd gydag ymweliad â Gwarchodfa Natur Morfa Harlech. Os ydych chi’n hoffi twyni tywod euraid, ’chewch chi mo’ch siomi. Cymerwch amser ar hyd y daith arfordirol drawiadol yma drwy’r warchodfa natur ddramatig a chyfareddol. Mae Morfa Harlech yn llecyn gwych i wylio adar, yn enwedig yn ystod y gaeaf, gyda chyfle efallai i weld Elyrch y Gogledd a heidiau mawr o Chwiwellau a Hwyaid Gwyllt. Hefyd mae cannoedd o Ylfinirod a Phïod y Môr yn ymgynnull ar y gwastadeddau llaid i’r gogledd. Cadwch lygad hefyd am Ddolffiniaid.

Am olygfa banoramig o’r ardal, beth am fynd am dro i Gastell Harlech ac edrych i lawr o’r waliau ar ardal a oedd yn fôr ar un adeg. Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.visitwales.com/attraction-search/attraction-search-results/attraction-search-details?id=1834694&latitude=1&longitude=1

Gwarchodfa Natur Gwaith Powdwr, Gwynedd.

Y stop nesaf ar y daith Tua’r Gogledd yw Gwarchodfa Natur Gwaith Powdwr. Credwch neu beidio ond Gwaith Powdwr, ar un adeg, oedd y gwaith ffrwydron mwyaf yn Ewrop! Cafodd y safle ei gyflwyno’n rhodd i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gan ICI yn 1998 ac erbyn hyn mae’n cael ei reoli fel gwarchodfa natur. Mae’r warchodfa’n cynnig golygfeydd gwych o Eryri ac Aber Afon Dwyryd, ac mae llawer o lwybrau ledled y safle gyda mynediad gwych.

Mae cuddfan adar i weld bywyd gwyllt yn agos hefyd. Cadwch lygad am yr Ystlum Pedol Lleiaf, y Troellwr, y Gwybedog Brith a’r Wiber. Am fwy o wybodaeth i ymwelwyr ewch i: http://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/reserves/gwaith-powdwr

Uwchmynydd, Gwynedd.

Mae Uwchmynydd ym mhen draw de orllewin Penrhyn Llŷn, heibio i bentref tlws Aberdaron. Mae’n llecyn hardd a heddychlon lle mae bywyd yn ymddangos ychydig bach yn arafach.

Mae Aberdaron yn fan cychwyn da i’r daith gyda golygfeydd arfordirol trawiadol. Cadwch lygad am y Frân Goesgoch, Llamhidyddion, Dolffiniaid a Morloi. Mae maes parcio yng nghanol pentref Aberdaron. Am fwy o wybodaeth i ymwelwyr ewch i: http://outdoornorthwales.com/en/list/detail/uwchmynydd

Porthdinllaen, Gwynedd.

Mae Uwchmynydd ym mhen draw de orllewin Penrhyn Llŷn, heibio i bentref tlws Aberdaron. Mae’n llecyn hardd a heddychlon lle mae bywyd yn ymddangos ychydig bach yn arafach. Mae Aberdaron yn fan cychwyn da i’r daith gyda golygfeydd arfordirol trawiadol. Cadwch lygad am y Frân Goesgoch, Llamhidyddion, Dolffiniaid a Morloi.

Mae maes parcio yng nghanol pentref Aberdaron. Am fwy o wybodaeth i ymwelwyr ewch i: http://outdoornorthwales.com/en/list/detail/uwchmynydd

Ynys Llanddwyn, Ynys Môn

Mae’r stop nesaf ar y daith Tua’r Gogledd yn mynd â chi i ynys hudolus Llanddwyn! Bydd plant mawr a bach yn mwynhau archwilio’r ynys ddifyr yma. Ewch yno ar lanw isel am olygfeydd rhagorol o Eryri a Phenrhyn Llŷn. Ewch i weld y goleudy enwog a gweddillion yr eglwys hynafol sydd wedi’i chysegru i nawddsant cariadon Cymru, Santes Dwynwen.

Gyda’r twyni a’r traeth, mae Ynys Llanddwyn yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol sydd hefyd yn cynnwys ardaloedd mawr o gors halen a gwastadeddau tywod arfordirol. Beth am archwilio’r pyllau creigiog, gwylio’r cyfoeth o adar neu geisio cyfrif yr holl fathau amrywiol o flodau gwyllt? Am fwy o wybodaeth ewch i: https://naturalresources.wales/days-out/places-to-visit/north-west-wales/newborough-revised/where-you-can-visit/ynys-llanddwyn/?lang=en

Gwarchodfa Natur Cemlyn, Ynys Môn

Croeso i’r “em yng nghoron” Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn. Mae Gwarchodfa Natur Cemlyn yn werthfawr oherwydd ei rhinweddau golygfaol a’i bywyd gwyllt unigryw. Mae’r ardal yr un mor boblogaidd ymhlith ymwelwyr cyffredinol â gwylwyr adar a naturiaethwyr. Mae’n cynnwys môr-lyn mawr, wedi’i wahanu oddi wrth y môr gan esgair drawiadol o ro mân, wedi’i chreu’n naturiol. Yn ystod misoedd yr haf, mae’n gartref i un o’r poblogaethau pwysicaf yng Nghymru o Fôr-wenoliaid, gan gynnwys Môr-wenoliaid pigddu, Môr-wenoliaid cyffredin a Môr-wenoliaid y Gogledd.

Hefyd cadwch lygad am Ddolffiniaid Trwyn Potel, Llamhidyddion, Morloi Llwyd a Phïod y Môr. Am fwy o wybodaeth i ymwelwyr ewch i: http://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/reserves/cemlyn

Porth Llechog, Gogledd Ynys Môn

Mae pentref bychan Porth Llechog ar arfordir gogleddol Ynys Môn ac mae’n llecyn gwych i deuluoedd ar eu taith Tua’r Gogledd. Mae archwilio pyllau creigiog yn ffefryn mawr ymhlith trigolion lleol Porth Llechog ac ymwelwyr! Mae’r arfordir garw’n cynnwys rhai o’r creigiau hynaf ar y blaned – clogwyni a slabiau sy’n 570 miliwn o flynyddoedd oed – anhygoel! Yn ogystal â’i ddaeareg rhyfeddol, mae Porth Llechog hefyd yn cynnig teithiau cerdded arfordirol heriol a rhagorol.

Mae’r ardal hefyd yn gartref i’r clwb golff mwyaf gogleddol yng Nghymru ac mae’n llecyn pysgota heb ei ail. Wrth archwilio, cadwch lygad am Lamhidyddion yr Harbwr, Morloi, Adar Môr a Dolffiniaid Risso a Thrwyn Potel! Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.gonorthwales.co.uk/things-to-do/bull-bay-beach-p376831

Pier Garth, Bangor

Bydd y stop nesaf ar y daith Tua’r Gogledd yn mynd â chi i bier harddaf Cymru; Pier Garth! Ar ddiwrnod braf, gall ymwelwyr weld am filltiroedd dros y coetir ger Biwmares a thref hardd Bangor. A does dim un ymweliad â’r Pier yn gyflawn heb de prynhawn Cymreig traddodiadol yn ystafell de’r Pafiliwn! Cadwch lygad am adar rhydio a Morloi wrth i chi gerdded i lawr y Pier. Am fwy o wybodaeth i ymwelwyr ewch i: https://www.walesdirectory.co.uk/Piers/bangor-pier-9467.htm

Y Gogarth, Llandudno

Croeso i fynydd bychan Llandudno, sydd â chyfoeth o hanes naturiol ac o wneuthuriad dyn!

Mae Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth yn un stop cwbl fythgofiadwy ar y daith Tua’r Gogledd! Cadwch lygad am amrywiaeth o fywyd gwyllt, gan gynnwys Gwylogod, Gwylanod Coesddu a Llursod, Cigfrain, Tylluanod Bach, Hebogau Tramor, Morloi, Llamhidyddion, Dolffiniaid a glöyn byw y glesyn serennog. A bydd pob ymwelydd yn siŵr o weld trigolion enwocaf y Gogarth … y Geifr Kashmir gwyllt a’u cotiau gwynion blewog a’u cyrn peryglus.

Cofiwch fynd am dro i Bier Llandudno (y pier hiraf yng Nghymru), mynd am drip mewn cwch pleser neu gael hwyl gyda’r teulu ar draeth y Gogledd. Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.visitllandudno.org.uk

Prestatyn a Thwyni Gronant, Sir Ddinbych

Y stop olaf ar y Llwybr Tua’r Gogledd yw tri o draethau euraid hyfryd Prestatyn a Thwyni Gronant. Mae tref Prestatyn ar yr arfordir yn Sir Ddinbych, rhwng traethau hardd a bryniau trawiadol. Dyma ddiweddglo perffaith i’r daith Tua’r Gogledd.

Mae’r promenâd yn cysylltu’r tri thraeth i greu llwybr syth, perffaith ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Ar ôl i chi gael hwyl ar y traeth, mae llawer mwy i’w weld a’i wneud yn yr ardal.

Cadwch lygad am yr unig boblogaeth sydd ar ôl yng Nghymru o Fôr-wenoliaid Bach yn magu, yn Nhwyni Gronant. Os ydych chi eisiau gwers hanes, ewch draw i’r Baddondy Rhufeinig neu Lwybr Clawdd Offa. Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.rhyl-prestatyn.co.uk/


Diolch yn Fawr i’n cyllidwyr ni:

Welsh Government logo
HLF logo
PPL Logo